bình nước nhắc nhở theo giờ 2000ML

50.000

0359717086